Bachelor of Science in de Geografie

mens en ruimte

Ben je geboeid door de interactie tussen mens en milieu?

Wil je meewerken aan onderzoek rond actuele milieuthema’s zoals de opwarming van de aarde, bodemerosie en impact van stedelijke ontwikkeling op de omgeving? Zoek je inzicht in maatschappelijke processen met een uitgesproken ruimtelijk karakter, zoals globalisering, mobiliteit van mensen en diensten en vestigingsgedrag van bedrijven? Zou je graag een actieve rol spelen in het ruimtelijk beleid en bijdragen tot een duurzaam gebruik van de ruimte? Het zijn slechts enkele van de vele onderwerpen die aan bod komen in de opleiding Geografie.

Fysische en maatschappelijke processen
Geografie is een erg veelzijdig vakgebied dat zich situeert op het raakvlak van natuurwetenschappen, menswetenschappen en technologie. Geografen bestuderen de fysische processen die het landschap vormen en het natuurlijk milieu bepalen, zowel op globale, als op lokale schaal. Ze onderzoeken ook het complexe samenspel van sociale, economische en politieke factoren dat de omgeving, waarin de mens zijn activiteiten ontplooit, haar typische ruimtelijke structuur geeft.

Duurzaam gebruik van de ruimte
Geografen analyseren de problemen die het gebruik van de ruimte met zich meebrengt. Daarbij denken we aan veranderingen in het fysisch milieu, zoals zeespiegelstijgingen, de opwarming van de aarde, bodemerosie en verwoestijning. Maar ook maatschappelijke ontwikkelingen vormen onderzoeksstof voor geografen: van de problematiek rond globalisatie en de groter wordende kloof tussen de rijkste en armste landen, tot de dagelijkse verkeerschaos en de impact van stedelijke uitbreiding op de groene ruimte. Wil je met je opgedane kennis concrete problemen aanpakken die te maken hebben met de interactie tussen de mens en zijn omgeving, dan is geografie zeker jouw ding.

Interdisciplinariteit met een actuele focus
De opleiding Geografie aan de Vrije Universiteit Brussel biedt je een interdisciplinaire opleiding op het raakvlak van natuurwetenschappen, menswetenschappen en technologie. De focus ligt daarbij op actuele maatschappelijke thema’s: milieuveranderingen, globalisering, mobiliteit, sociale uitsluiting, duurzame ontwikkeling. Bovendien kan je rekenen op een training in geavanceerde onderzoeksmethoden: ruimtelijke modellering, moderne surveytechnieken, satelietteledectie, geografische informatiesystemen.

 

Infomomenten

Een keuze maken is niet voor iedereen even gemakkelijk. Kom eens langs op een infodag en spreek met een prof. Of met een van onze studenten. Proef de sfeer op de campus. Dan weet je het pas zeker. Want ook waar je gaat studeren speelt een belangrijke rol. Kijk op www.vub.ac.be/infomomenten om te weten wanneer je langs kan komen.

Blik op je bachelor

Je vraagt je natuurlijk af welke vakken je allemaal krijgt. Een overzicht van vakken uit de bachelor vind je hieronder. De bacheloropleiding in de Geografie omvat 180 studiepunten die je normaal in drie jaar behaalt. Deze flexibele bachelor is opgebouwd rond een pakket van 144 studiepunten. Dit is de kern van je bacheloropleiding. De kern wordt aangevuld met een flexibel gedeelte van 36 studiepunten dat je zelf samenstelt aan de hand van keuzevakken. In het flexibel gedeelte kan je kiezen voor bijspijkeren, verbreding of verdieping. Zo kan je zelf een traject uitstippelen door keuzevakken te nemen die aansluiten bij jouw interessesfeer.

Een overzicht van vakken uit de bachelor vind je hier.

Een woordje uitleg over:

Terreinwerk/Excursie

Elk bachelorjaar omvat een buitenlandse excursie van een week, gericht op zowel sociale geografie als fysische geografie en biedt de kans om wat in de cursus theoretisch behandeld werd concreet toe te passen. Door middel van een combinatie van literatuuronderzoek, rondleidingen, lezingen en onderzoeksopdrachten krijg je inzicht in tal van problemen en uitdagingen waar economisch belangrijke regio’s en grote steden binnen Europa vandaag de dag mee kampen en hoe ze hun ruimtelijk beleid hierop afstemmen. Je leert ook de fysische kenmerken van een landschap interpreteren aan de hand van waarnemingen, aangevuld met literatuur en via praktisch werk op het terrein zelf (topografische opmetingen, handboringen, kartering). Specifieke aandacht wordt besteed aan mens-milieu interactie, zowel in rurale als stedelijke omgevingen.

Bachelorproef geografie

De bachelorproef vormt het sluitstuk van je opleiding. Hierin moet je aantonen dat je zelfstandig een onderzoek rond een bepaald thema kan opzetten, het onderzoek uitvoeren, en wetenschappelijk gefundeerde conclusies uit je resultaten kan trekken. In samenspraak met je begeleider kies je een thema dat aansluit bij je interesse, je bepaalt zelf hoe je je onderzoek vorm gaat geven, welke vragen je via je onderzoek precies wil beantwoorden. Vervolgens ga je aan de slag met al de kennis en vaardigheden die je doorheen je opleiding hebt verworven. Daarna giet je je resultaten en conclusies in een rapport.
Je sluit je 3de bachelorjaar en je opleiding af met een presentatie van je onderzoeksresultaten en gaat ook in discussie met het publiek, meteen het spannendste, maar vaak ook het meest voldoening gevende moment van gans je opleiding!

Basisvaardigheden wiskunde

In de eerste lesweek van het academiejaar nemen alle studenten deel aan een pretoets wiskunde. Blijkt hieruit dat je voorkennis wiskunde niet optimaal is, dan raden we je aan om in het eerste jaar het voorbereidend vak Basisvaardigheden Wiskunde te volgen. Je krijgt zo de kans om in de eerste weken van het academiejaar je wiskundekennnis bij te spijkeren, zodat je goed voorbereid bent wanneer de cursus Wiskunde: calculus en lineaire algebra die deel uitmaakt van je programma van start gaat.  Kies je ervoor om de cursus Basisvaardigheden wiskunde in je eerste jaar op te nemen, dan heb je op die manier al drie van de in totaal 36 studiepunten aan keuzevakken die deel uitmaken van je bachelorprogramma verworven. Om je studiedruk niet te verhogen, mag je in dat geval het vak Algemene
Chemie naar je 2de jaar doorschuiven.

 

Voorbereidingsactiviteiten

Ben je niet zo zeker van je stuk? Heb ik wel genoeg wiskunde en chemie gehad? Om optimaal aan je opleiding te starten, kan je een aantal voorbereidingscursussen volgen om je kennis van het secundair onderwijs op te frissen. Voor Geografie ben je welkom op de voorbereidingscursus Chemie, Fysica, Wiskunde. En met de zelftests weet je precies hoe je er voor staat! www.vub.ac.be/voorbereiden

Een wereld aan mogelijkheden ligt voor je open

Geografie is een veelzijdige, interdisciplinaire wetenschap. Een vakgebied waarin de aandacht voor de ruimte én het duurzaam gebruik ervan centraal staat. Met onze veelzijdige aanpak en open blik benaderen we zowel onze maatschappij als de planeet. Het is net deze veelzijdigheid die één van de belangrijkste troeven is van de geograaf. Daar staan we bij de VUB garant voor.

Naar een wijder perspectief

Het bachelorprogramma biedt je een uitgebalanceerde opleiding tot allround geograaf. Je maakt met kennis met de belangrijkste disciplines uit de geografie, zoals klimaat- en weerkunde, glaciologie (alles wat te maken heeft met ijsmassa’s en gletsjers) cartografie, demografie, stedelijke ontwikkeling… Je analyseert de samenhang tussen mens, maatschappij en ruimte. Welke processen bepalen het fysisch en sociaal milieu? Hoe plaats je milieu- en maatschappelijke problemen in een ruimtelijke context? Je raakt vertrouwd met specifieke analysemethoden en -technieken die eigen zijn aan het geografisch onderzoek en je leert concrete milieu- en maatschappelijke problemen vanuit een ruimtelijke invalshoek analyseren.

Tegelijk leg je een stevige basis in wiskunde, fysica, chemie, biologie, sociologie en economie. Want om multidisciplinair te werk te gaan, moet je in de eerste plaats de verschillende disciplines zélf begrijpen. Geen betere plaats dan de groene VUB-campus waar naast allerhande studentenvoorzieningen, zeven faculteiten gegroepeerd zijn. Als geografiestudent maak je je niet alleen klaar voor interdisciplinair onderwijs, maar ook voor interdisciplinair studentenleven. Binnen de Bachelor in de Geografie heb je 36 studiepunten die je vrij kunt invullen. Zo kan je zelf vakken kiezen die bij je interesses aansluiten. Terwijl je aan je wetenschappelijke basis werkt, bouw je daarnaast kennis op in andere vakdomeinen. Die brede kennis zal je later trouwens niet alleen in het verdere verloop van je studies uitstekend van pas komen, maar ook in je loopbaan.

Moderne technieken en ruimtelijk modelleren

Om fysische en maatschappelijke processen in detail te kunnen bestuderen en in kaart te brengen, doen geografen beroep op moderne technieken voor het verzamelen, analyseren en cartografisch voorstellen van ruimtelijke informatie. Aardobservatie vanuit satellieten speelt hierbij een steeds belangrijkere rol. Geografen ontwikkelen ook modellen die toelaten complexe interacties tussen omgevingsfactoren beter te begrijpen en evoluties te voorspellen. Denk maar aan de talrijke effecten van klimaatsverandering en aan de impact van stedelijke uitbreiding op de kwaliteit van onze leefomgeving. Direct vanaf het begin dompelen we je onder in diverse domeinen van het onderzoek en maak je kennis met de nieuwste evoluties in het vakgebied. Je leert recente technologische ontwikkelingen in de geo-informatiekunde kennen en ga je zelf met ruimtelijke modellen aan de slag.

 

Wist je dat…

 • Geografiestudenten een eigen studentenkring hebben, de Brusselse Aardrijkskundige Kring (BAK)?
 • Je op de VUB kan meewerken aan EcoCampus met bijvoorbeeld het project ‘Ecocampuskrak’ waarbij studenten op een creatieve manier hun campus milieuvriendelijker maken?
 • Je in het derde jaar van je opleiding een heel semester naar het buitenland kan?
 • De geografen van de VUB wereldwijd bekend zijn voor hun onderzoek rond klimaatsverandering? Als student kan je meehelpen bij het opvolgen van de afsmelting van gletsjers in de Alpen.
 • De VUB deel uitmaakt van EGEA, een Europees netwerk van geografiestudenten, dat regelmatig uitwisselingen tussen verschillende Europese universiteiten organiseert?

 

De wijde wereld in

Als geografiestudent volg je niet alleen hoor-en werkcolleges. Ieder jaar vertrek je meermaals op excursie. We bezoeken niet alleen fysisch geografisch interessante gebieden zoals de Alpen, Noord-Franse kust, Frans Centraal Massief (onder andere vanwege vulkanisme), maar ook grote steden zoals Berlijn, Parijs, Barcelona en Londen. Tijdens de excursies merk je pas echt wat het is om aan de VUB te studeren: indivuele begeleiding, direct contact met je proffen en assistenten. Excursies blijken niet alleen onvergetelijke herinneringen uit je studententijd te zijn, maar het zijn ook uitstekende gelegenheden om je theoretische kennis toe te passen. Meteen de reden waarom terreinwerk en excursies zo’n grote plaats innemen aan de VUB, al van het eerste jaar.

Smaken de buitenlandse excursies naar meer? Denk dan eens aan steden als Parijs, Utrecht, Wenen en Stockholm: hier kun je vanaf je derde bachelorjaar naar toe op Erasmusuitwisseling. Voorts zijn er ook een hele rits andere mogelijkheden om op uitwisseling te gaan voor studie, thesis of stage, zowel binnen als buiten Europa.

Internationale kansen

Binnen deze opleiding kan je op Erasmusuitwisseling naar:

België

Duitsland

Frankrijk

Nederland

Oostenrijk

Spanje

Zweden

Zwitserland

Wens je meer info? Contacteer de exchange coördinator van onze vakgroep: Prof. Dr. Bas Van Heur

Meesterlijk door je master

De tweejarige Master in de Geografie - of Master of Science in Geography - wordt georganiseerd in samenwerking met de KULeuven. Deze voor Vlaanderen unieke interuniversitaire samenwerking, waarbij studenten van beide universiteiten twee dagen per week les volgen aan de Vrije Universiteit Brussel en twee dagen aan de KULeuven, heeft als groot voordeel dat je tijdens je opleiding beroep kan doen op een brede waaier aan expertise in diverse disciplines van het geo-onderzoek die aan beide universiteiten aanwezig is.

Gedurende de masterfase van de opleiding kan je kiezen uit één van de drie profielen (specialisaties) en één van de drie finaliteiten.
Na je bachelor in de Geografie heb je ook rechtstreeks toegang tot de Master in de Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en in de Master in Urban Studies (4Cities).

In de masterfase heb je keuze uit drie finaliteiten

 1. Onderzoek
 2. Onderwijs
 3. Professionalisering

Onderzoeksgerichte master

Ben je gegrepen door het geografie-onderzoek en wil je het liefst hier je carrière in maken? Dan kies je voor de Engelstalige, onderzoeksgerichte Master of Science in Geography.

Je specialiseert je in één van de volgende  3 profielen:

 • Earth and Climate
 • City, Society and Space
 • GIS, Spatial Modelling.

De opleiding laat je daarenboven toe je kennis te verbreden via modules uit andere specialisaties. Dit geeft je de mogelijkheid om je te profileren als een interdisciplinair onderzoeker. Zo verken je de raakvlakken tussen fysisch, socio-cultureel en politiek-economisch georiënteerd ruimtelijk onderzoek.

Onderwijs- en Professionaliseringsgerichte master

De master gericht op onderwijs en professionalisering is Nederlandstalig, maar omvat ook een reeks vakken die in het Engels worden gedoceerd.

Kies je voor de finaliteit Onderwijs, dan laat dit je toe om, op voorwaarde dat je reeds 15 studiepunten van de lerarenopleiding in je bachelorprogramma opnam, het diploma van de lerarenopleiding samen met je masterdiploma Geografie te behalen.

Je kan ook kiezen voor een professionaliseringstraject, dat je optimaal voorbereid op een job in de privésector of bij de overheid. Dit traject bevat een stage van twee maanden (15 studiepunten) en een pakket van keuzevakken gericht op je toekomstige professionele loopbaan.

Ook binnen de finaliteitsopties Onderwijs of Professionalisering, specialiseer je je in één van de volgende 3 profielen, die inhoudelijk overeenstemmen met de hoger aangegeven profielen in de onderzoeksgerichte master:

 • Profiel Terrestrische ecosystemen en Global Change

In dit profiel ligt de klemtoon op de natuurwetenschappelijke aspecten van het milieu: opwarming van de aarde, ijs-klimaatinteractie, weerkundige processen, erosie en verwering, grond- en oppervlaktewater, natuurrampen, bouw en ontwikkeling van de aardkorst, natuurkunde van de aardbol, evolutie en toekomst van het milieu… Binnen deze specialisatie ontwikkel je een grondig inzicht in de fysische aspecten van het milieu en een synthetische visie op milieuprobematiek. Je verwerft een grondige bagage vaktechnische kennis om wetenschappelijk onderzoek in de geowetenschappen te kunnen begrijpen en erin te kunnen participeren. Dit onderzoek is vandaag ondenkbaar geworden zonder een grondige kennis van numerieke modellering, fundamenteel voor het opstellen van scenario’s in het kader van een verantwoord milieubeleid.

 • Profiel Stadsgeografie

In een sterk verstedelijkte wereld is er meer dan ooit nood aan een grondig inzicht in de structuur, de werking en de dynamiek van steden. Binnen deze specialisatie verdiep je je zowel in de geschiedenis van de stedelijke ontwikkeling als in de uiteenlopende theorieën over de geografie van de stad. Je doet tijdens je opleiding heel wat concrete en praktische kennis op over stedelijke planning, sociale structuur en dynamiek van steden, citymarketing, stadstoerisme, wijkontwikkeling. Je geografische kennis wordt aangevuld met economische, sociale, politieke en architecturale know-how over recente stedelijke ontwikkelingen. Bovendien wordt je ook wegwijs gemaakt in het gebruik van diverse kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden die je toelaten problemen waarmee steden vandaag kampen op een wetenschappelijk onderbouwde wijze te analyseren.

 • Profiel Ruimtelijke analyse van de omgeving

Dit profiel situeert zich in het domein van de geo-informatiekunde, een discipline op het raakvlak van geografie, cartografie en moderne informatietechnologie, die dankzij het groeiend succes van geografische informatiesystemen (GIS) en de recente ontwikkelingen op vlak van aardobservatie vanuit de lucht en via satellieten, steeds belangrijker wordt. Binnen deze specialisatie wordt je vertrouwd gemaakt met de nieuwste methoden en technieken voor geografische gegevensinwinning (teledetectie, GPS) en gegevensverwerking (opbouw en beheer van ruimtelijke databanken). Vanuit je brede achtergrond als geograaf verwerf je ook een grondig inzicht in het modelleren van complexe interacties tussen mens en milieu. Hierdoor kan je organisaties helpen bij het efficiënt aanwenden van geodata in die domeinen waar geo-informatiekunde haar
belangrijkste toepassingen vindt (milieubeheer, ruimtelijke planning, transport en verkeer...).

Naast "Master of Science in de Geografie" kan je met een bachelordiploma in de Geografie de volgende masterprogrammas volgen:

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobmogelijkheden

De toenemende belangstelling voor het milieu, de groeiende bezorgdheid omtrent stedelijke ontwikkeling en sociale ongelijkheid, de ruimtelijke planning en de recente toepassingen van digitale cartografie en geo-IT bieden geografen tal van tewerkstellingsmogelijkheden.

Milieu, planning, cartografie...

Afgestudeerde geografen gaan vandaag voornamelijk aan de slag in overheidsinstellingen en privébedrijven waar milieu- en planningsvraagstukken centraal staan, maar ook in de cartografische sector die sinds de ontwikkeling van geautomatiseerde systemen voor ruimtelijk informatiebeheer (GIS) een alsmaar groeiende afzetmarkt voor jonge geografen vormt. Een belangrijk deel van de afgestudeerden komt ook terecht in het onderwijs en in het onderzoek.

Werken aan een geïntegreerd milieubeleid

Als fysisch geograaf kan je aan de slag in uiteenlopende sectoren die betrokken zijn bij het uittekenen en het uitvoeren van een geïntegreerd milieubeleid. Je vervult ofwel een coördinerende, ofwel een technische functie in overheidsdiensten of privéstudiebureaus. Fysisch geografen vinden ook hun weg in het global change onderzoek en in de weersvoorspelling. Vorm geven aan ruimtelijk en stedelijk beleid Als stadsgeograaf ben je uitstekend geplaatst om voor de overheid of voor privéstudiebureaus te werken, waar je het ruimtelijk en stedelijk beleid mee vorm kan geven (stadsontwikkeling, mobiliteit, toerisme, city marketing ...). Er is eveneeens een steeds grotere groep van semi-publieke instellingen en stedelijke vzw’s die actief zijn op het terrein van economische, sociale en culturele actie en programmatie (onder andere stadsprojecten, wijkontwikkelingsprojecten...) waar je met je expertise terecht kan.

Cartografie of toegepast ruimtelijk onderzoek?

Als geo-informatiedeskundige kan je aan de slag in de cartografische wereld en in een alsmaar groeiend aantal sectoren waar GI-technologie wordt toegepast. Je taak is ofwel coördinerend, ofwel van meer technische of commerciële aard (cartograaf, GI-analist, GI-coördinator, GI-technisch-commercieel medewerker). Steeds meer geografen komen ook terecht in het toegepast onderzoek in het GI- en aardobservatiedomein dat plaatsvindt aan universiteiten en in gespecialiseerde researchinstellingen.

Carrièrebegeleiding? Eén adres, het VUB Career Center

De VUB staat er bekend om ‘goeie plantrekkers’ af te leveren: kritische, zelfstandige en open-minded mensen. Toch zijn die eerste stappen op de arbeidsmarkt niet altijd even makkelijk. Het VUB Career Center geeft je net dat steuntje in de rug dat je nodig hebt. Je kunt er terecht voor individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook al tijdens je studies, trouwens. Zo ben jij tijdig op de hoogte wat de jobmarkt je te bieden heeft.

Lerarenopleiding

Zou je graag voor de klas staan? Zorg dan dat je de Specifieke Lerarenopleiding aan je diploma toevoegt. Deze opleiding bestaat uit 60 studiepunten waarvan de helft theorie en de helft stage. Je kan de Specifieke Lerarenopleiding ook spreiden over meerdere academiejaren. Volg je de specialisatie optie Onderwijs in de master, dan heb je al 30 studiepunten van de Specifieke Lerarenopleiding behaald.

 

In deze brochure kan je een overzicht vinden van alle jobuitwegen voor geografen!

“Kiezen voor geografie is kiezen voor de ontwikkeling van een kritische blik op onze maatschappij en omgeving. Aangezien geografie een breed opgevatte studie is, krijgt men in de beginjaren van de opleiding een zeer gevarieerd aanbod aan vakken. Dit gaat van exacte wetenschappen zoals fysica, biologie en wiskunde tot menswetenschappelijke vakken als sociale geografie, economie en sociologie. Vanaf het tweede jaar kan je kiezen uit een ruim aanbod van keuzevakken om je specifieker te gaan verdiepen in je eigen interesse. Via een jaarlijkse excursie kan je je theoretische kennis omzetten in praktische vaardigheden op het terrein. Deze excursies zijn afwisselend gericht op de stad (Berlijn, Manchester, Istanbul...) en de fysische omgeving (Opaalkust, Vercors, Alpen, Zuid-Spanje...). Een groot voordeel van geografie studeren aan de VUB is dat je terecht komt in een relatief kleine, maar uiterst gezellige groep van studenten. Al heel snel leer je iedereen kennen. Kleine groepen zorgen er ook voor dat zowel professoren als assistenten zeer toegankelijk zijn. “

Emilie Delhaye, studente geografie

 

 

“Ik werk voor de Stad Vilvoorde, maar werk nauw samen met private partners en verschillende overheden. Ik volg onder andere de planprocessen op (opmaak inrichtingsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen...) en ik ga op zoek naar mogelijke subsidies. Daarnaast onderhoud ik contacten in het kader van stedenbeleid, brownfieldontwikkeling... Ik ontvang regelmatig bezoekers, zoals bewoners en investeerders, ik zorg voor de communicatie over het project, ik sta in voor de opvolging van de verschillende diensten die betrokken zijn in het project: op stadsniveau zijn dat de technische diensten zoals de groendienst, beheer van wegen en gebouwen, communicatiedienst... op Vlaams niveau zijn dit stedenbeleid, Agentschap Wegen en Verkeer...”

Eva Fonteyn projectcoördinator Reconversie, Stad Vilvoorde, afgestudeerd als geograaf aan de Vrije Universiteit