Formulier uitzondering op studietraject

Academiejaar 2018-2019

Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Formulier in te dienen uiterlijk op 15 oktober (eerste semester) - 28 februari (tweede semester)

 

Indien u meent dat deze studievoortgangsbeslissing is aangetast door een schending van het recht, kan u tegen deze beslissing beroep aan tekenen, en dit binnen een vervaltermijn van zeven kalenderdagen. De vervaltermijn gaat in op de dag na de kennisgeving van de beslissing. Het beroep wordt ingesteld door middel van een ondertekend en gedagtekend verzoekschrift dat per aangetekend schrijven wordt ingediend bij de Voorzitter van de betrokken beroepsinstantie en dit op straffe van onontvankelijkheid van het beroep. Interne beroepsprocedure: artikel 153 OER 2018-2019, zie student.vub.be (https://student.vub.be/beroepsprocedure#intro).