Reglement bachelorprojecten

Reglement BA-projecten

* Versie: 170724

 

* De Bachelorproef Wiskunde bestaat uit twee bachelorprojecten, van elk

3 SP. In principe wordt 1 project per semester gemaakt.

 

* Een student mag 1 van zijn projecten vervangen door een onderwijsstage.

Een onderwijsstage bestaat naast het begeleiden van 12 uur WPO bij een bachelorvak van de vakgroep DWIS ook uit het ontwikkelen van nieuwe oefeningen. De exacte invulling van het woord 'begeleiden' en de periode waarin de stage gebeurt zijn te overleggen met de titularis van het vak in kwestie. Op de mondelinge verdediging zal de student verslag uitbrengen over zijn onderwijservaring en zijn nieuwe oefeningen voorstellen. De nieuwe oefeningen worden met oplossingen uitgeschreven in een LaTeX document.

 

* FORMULIER: http://homepages.vub.ac.be/~pcara/BAproj_form.pdf

Zorgvuldig invullen, laten ondertekenen door promotor en afgeven op secretariaat van de vakgroep Wiskunde (lokaal G.6.315).

 

* DEADLINES 2017-2018:

-1ste project: formulier afgeven 16/10/2017 om 12u00; verdedigen op vrijdag 2/2/2018.

-2de project: formulier afgeven 26/2/2018 om 12u00; verdedigen op maandag 2/7/2018.

 

* Een PDF file van de BA-proef moet minstens 48 uur voor de verdediging ge-upload worden naar de ownCloud folder van de vakgroep Wiskunde.

 

* Een afdruk op papier van het project moet ten laatste op de dag van de projectverdediging in het bezit zijn van de voorzitter van de examencommissie.

 

* Puntenverdeling: 20% op mondelinge presentatie, 20% en 80% op het schriftelijk verslag (zowel lay-out, wiskundige inhoud, persoonlijke inbreng,...). Het laatste deelcijfer wordt door de promotor bepaald.

 

* In geval van een onderwijsstage is de puntenverdeling: 20% op de mondelinge presentatie, 20% op de oefeningenbegeleiding, 60% op de inhoud van het schriftelijk document (zijnde nieuwe oefeningen).

 

* Een student kan niet slagen voor een project indien zijn mondelinge presentatie onvoldoende blijkt. Een project kan niet verdedigd worden zonder dat eerst een papieren versie werd afgegeven en een PDF versie beschikbaar is op de departementele ownCloud. Het is deze laatste versie die gekwoteerd wordt.

 

* De mondelinge presentatie duurt 15 minuten, gevolgd door 5 minuten vragen.

 

* Alle lesgevers van de opleiding Wiskunde worden geacht de verdedigingen bij te wonen. Het publiek wordt aangespoord om vragen te stellen. Van de BA-studenten die zelf een BA-proef verdedigen wordt verwacht dat zij elk minstens 1 vraag stellen. Minstens 2 AP leden buiten de promotor moeten ook een vraag stellen.

 

* Zowel in de geschreven tekst als tijdens de verdediging (gedurende 2 minuten) wordt verwacht dat de student het proces uitlegt dat hij gevolgd heeft om zijn BA-proef te volbrengen.

 

* Het secretariaat stelt een uurrooster voor verdedigingen op aan de hand van de ingediende formulieren. Wie niet deelneemt moet tijdig verwittigen (per e-mail aan secrdwis@vub.ac.be EN tkadanko@vub.ac.be).

* Een project stelt 3 studiepunten voor. De tekst mag niet langer dan 25 bladzijden (A4) zijn. Wie meer dan 25 bladzijden indient, wordt niet toegelaten tot de verdediging.

 

* Voor tweede zittijd gelden dezelfde data als voor de MA-thesissen: afgeven ten laatste op de eerste werkdag na 15 augustus om 12u00 en verdediging op dezelfde dag als de MA-thesissen.

 

* Wat betreft projectvoorstellen, die bekomen worden bij de docente, assistenten, postdocs bovendien wordt er ieder jaar een infosessie georganiseerd.

 

* Vragen of opmerkingen: Prof. Tetyana Kadankova, tkadanko@vub.ac.be