Reglement bachelorprojecten

* De Bachelorproef Wiskunde bestaat uit twee bachelorprojecten, van elk 3 SP. In principe wordt 1 project per semester gemaakt.

 

* Een student mag 1 van zijn projecten vervangen door een onderwijsstage. Een onderwijsstage bestaat naast het begeleiden van 12 uur WPO bij een bachelorvak van de vakgroep DWIS ook uit het ontwikkelen van nieuwe oefeningen. De exacte invulling van het woord 'begeleiden' en de periode waarin de stage gebeurt zijn te overleggen met de titularis van het vak in kwestie. Op de mondelinge verdediging zal de student verslag uitbrengen over zijn onderwijservaring en zijn nieuwe oefeningen voorstellen. De nieuwe oefeningen worden met oplossingen uitgeschreven in een LaTeX document.

 

* FORMULIER: Bachelor project formulier  Zorgvuldig invullen, laten ondertekenen door promotor en afgeven op secretariaat van de vakgroep Wiskunde (lokaal G.6.315).

 

* DEADLINES 2016-2017:

  -1ste project: formulier afgeven 17/10/2016 om 12u00; verdedigen op vrijdag 3/2/2017.

  -2de project: formulier afgeven 27/2/2017 om 12u00; verdedigen op maandag 24/4/2017.

 

* Een afdruk op papier van het project moet ten laatste op de dag van de projectverdediging in het bezit zijn van de voorzitter van de examencommissie.

 

* Puntenverdeling: 20% op mondelinge presentatie, 20% op lay-out en kwaliteit (taal bvb) van het geschreven document en 60% op de wiskundige inhoud en persoonlijke inbreng. De laatste twee deelcijfers worden door de promotor bepaald.

 

* In geval van een onderwijsstage is de puntenverdeling: 20% op de mondelinge presentatie, 20% op de oefeningenbegeleiding, 60% op de inhoud van het schriftelijk document (zijnde nieuwe oefeningen).

 

* Een student kan niet slagen voor een project indien zijn mondelinge presentatie onvoldoende blijkt. Een project kan niet verdedigd worden zonder dat eerst een papieren versie werd afgegeven. Het is deze versie die gekwoteerd wordt.

* De mondelinge presentatie duurt 15 minuten, gevolgd door 5 minuten vragen.

 

* Het secretariaat stelt een uurrooster voor verdedigingen op aan de hand van de ingediende formulieren. Wie niet deelneemt moet tijdig verwittigen (per e-mail aan secrdwis@vub.ac.be EN pcara@vub.ac.be).

 

* Een project stelt 3 studiepunten voor. De tekst mag niet langer dan 25 bladzijden (A4) zijn. Wie meer dan 25 bladzijden indient, wordt niet toegelaten tot de verdediging.

 

* De finale versie van de tekst wordt ook in elektronische vorm naar de promotor gestuurd. Deze wordt dan bijgezet op de website van de vakgroep.

 

* Voor tweede zittijd gelden dezelfde data als voor de MA-thesissen: afgeven ten laatste op de eerste werkdag na 15 augustus om 12u00 en verdediging op dezelfde dag als de MA-thesissen.

 

* Wat betreft projectvoorstellen, hebben de meeste proffen een lijst op

hun WEBsite. De links worden verzameld op 

http://dwis.vub.ac.be/projecten.php

 

* Vragen of opmerkingen: pcara@vub.ac.be

Een project stelt 3 studiepunten voor. De tekst mag niet langer dan 25 bladzijden (A4) zijn. Wie meer dan 25 bladzijden indient, wordt niet toegelaten tot de verdediging.

De finale versie van de tekst wordt ook in elektronische vorm naar de promotor gestuurd. Deze wordt dan bijgezet op de website van de vakgroep.

Voor tweede zittijd gelden dezelfde data als voor de MA-thesissen: afgeven ten laatste op de eerste werkdag na 15 augustus om 12u00 en verdediging op dezelfde dag als de MA-thesissen.

Wat betreft projectvoorstellen, hebben de meeste proffen een lijst op hun WEBsite. De links worden verzameld op http://dwis.vub.ac.be/projecten.php

Vragen of opmerkingen: pcara@vub.ac.be