Vakken kiezen in functie van les- en examenroosters

Praktische handleiding bij de Bachelor roosters

De faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen maakt les- en examenroosters op basis van volgende belangrijke begrippen:

  • De faculteit maakt roosters voor modeltrajecten (1BA, 2BA, 3BA), rekening houdend met de verplichte vakken en met de prioritaire keuzevakken.
  • Vele BA-opleidingen hebben lange lijsten van keuzevakken. Daarom heeft iedere opleiding een lijst van prioritaire keuzevakken die de opleiding “typisch” aanraadt. Keuzevakken die niet tot deze lijst behoren worden eveneens ingeroosterd maar kunnen botsen met andere keuzevakken.

De faculteit streeft naar volgende deadlines voor de publicatie van examenroosters:

  • eerste zittijd (zowel januari als juni): vóór aanvang van het academiejaar.
  • tweede zittijd vóór of vlak na de proclamaties van de 1ste zittijd.

Studenten die niet in een modeltraject zitten of keuzevakken opnemen buiten de lijst van prioritaire keuzevakken dienen zorgvuldig en tijdig uit te zoeken of en hoe de beoogde combinatie van vakken een persoonlijk werkend les- en examenrooster kan opleveren.

Dat kan gebeuren door:

(a) andere keuzevakken te kiezen,

(b) vakken uit hogere jaren uit te stellen naar de tweede zittijd of naar een volgend academiejaar (vergeet niet een registratie in cali tijdig ongedaan te maken),

(c) te onderzoeken in hoeverre het alsnog mogelijk is om een examen te verplaatsen (zie hieronder).

 

Organisatie van de Schriftelijke Examens

Schriftelijke examens worden voor de modeltrajecten vrij van overlap ingeroosterd. In de mate van het mogelijke worden schriftelijke examens van 1BA en 3BA in de voormiddag ingeroosterd en schriftelijk examens uit 2BA in de namiddag. Schriftelijke examens worden dan ook niet verplaatst op vraag van de student(en).

 

Organisatie van de Mondelinge Examens

Voor de mondelinge examens van vakken met een groot aantal studenten worden verschillende examengroepen op verschillende dagen ingericht. Studenten die niet in een modeltraject zitten en een botsing ervaren in de hen toegewezen examengroep dienen vooreerst te onderzoeken of één van de andere examengroepen het probleem oplost. Indien er slechts één examengroep is voor een vak, of indien alle examengroepen tot een botsing leiden kan de student aan de docent een ad-hoc datum vragen voor het mondeling examen. Indien dit niet mogelijk is moet overwogen worden een ander vak op te nemen of de botsende vakken elk in een andere zittijd af te leggen.

In het geval van verschillende examengroepen worden deze bekendgemaakt via Canvas en studenten dienen zich op deze inschrijvingslijsten te registreren op de hen toegekende dag. De inschrijvingslijsten worden afgesloten op de vrijdag net voor de aanvang van de examenperiode.

 

Lijsten van prioritaire keuzevakken