Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen

 

Via deze tweejarige opleiding (120ECTS) scherp je je begrip aan van computerwetenschappen in het algemeen, en kan je je eveneens specialiseren in één van vier specifieke deeldomeinen. Het programma bereidt je zowel voor op een carrière als specialist binnen de software-industrie als op een onderzoekscarrière, en dit evengoed in de academische wereld als in de industrie. Het is een master in de Ingenieurswetenschappen en levert je dus de titel van burgerlijk ingenieur op.

Naast een meticuleus ontworpen kern van brede fundamentele vakken aangevuld met een pakket verdiepende vakken uit state-of-the-art specialisaties, biedt het programma een brede waaier aan keuzevakken om de opleiding op jouw interesses af te stemmen. Actief leren wordt aangemoedigd via een verscheidenheid aan instructietechnieken waaronder de klassieke hoorcolleges, maar ook projectwerk, seminaries, workshops, onderzoeks-trainingen, en gastcolleges van experten in het veld. 

Er is een sterke inhoudelijke band tussen de vakken en de onderzoeksactiviteiten van de professoren, die elk onderzoekslijnen met maatschappelijke en economische impact uitgewerkt hebben ––vaak in samenwerking met internationale partners uit de academische wereld en het bedrijfsleven.

De volgende specialisaties worden aangeboden: 

 

Toelatingsvoorwaarden

Rechtstreeks:

 • Academische Bachelor in de Computerwetenschappen
 • Academische Bachelor in de Informatica
 • Academische Bachelor in de Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen

Na schakelprogramma (59 SP):

 • Professionele Bachelor in de Toegepaste Informatica
 • Professionele Bachelor in de Multimedia en Communicatietechnologie

Na voorbereidingsprogramma (60 SP):

 • Academische Bachelor in de Industriële Wetenschappen

30 ECTS gemeenschappelijk voor de 4 specialisaties

De onderstaande vakken vormen een meticuleus ontworpen kern van verplichte vakken, ongeacht de specialisatie:

Software Architecturen (kern, 6 ECTS, sem 1)
Dit vak behandelt het ontwerp en de implementatie van grootschalige softwaresystemen die wereldwijd opereren met duizenden concurrente gebruikers. We bespreken architecturale patronen en tactieken om kwaliteiten te realiseren zoals reactiviteit (tijdig reageren op invoer), weerbaarheid (herstellen van onverwachte falingen), en elasticiteit (reageren op variaties in belasting). We illustreren deze patronen aan de hand van frameworks voor de programmeertaal Scala, waarvan de relevante eigenschappen eerst overlopen worden
Berekenbaarheid (kern, 3 ECTS, sem 1)
Deze cursus behandelt de basisbegrippen van de theorie van berekenbaarheid en complexiteitstheorie. Voor de theorie van berekenbaarheid zijn dit: Turing machines, de Church-Turing thesis, beslisbaarheid, het stopprobleem, herleidbaarheid en de recursiestelling. Voor de complexiteitstheorie zijn dit: Tijdscomplexiteit en de klassen P en NP, NP-volledigheid, de stelling van Cook-Levin, en andere NP-complete problemen.
Informatietheorie (kern, 3 ECTS, sem 1)
De cursus geeft een inleiding in de informatietheorie steunend op de aanpak van Shannon enerzijds en Kinchine anderzijds. Begrippen als eigeninformatie, entropie, voorwaardelijke entropie, gemiddelde fout en ambiguiteit, transinformatie, redundantie e.d. worden ingeleid en talrijke voorbeelden worden behandeld en berekend. De kanaalcapaciteit wordt berekend voor een transmissiekanaal en toegepast op praktische voorbeelden (o.a. voor DSL op twisted pair en wireless radio kanalen).
Declaratief Programmeren (kern, 6 ECTS, sem 1)
Declaratief programmeren omvat het specificeren van de invoer-uitvoerrelatie die een gebruiker nodig heeft uit zijn programma, terwijl, voor zover mogelijk, de feitelijke uitvoeringsmethode aan de compiler wordt overgelaten. In deze praktische cursus wordt constraint logic programming diepgaand bestudeerd, zowel vanuit theoretisch als praktisch perspectief. De logische programmeertaal Prolog wordt in detail behandeld, vanuit een historisch perspectief dat je voorbereidt op blootstelling aan logische programma's in de industrie, tot de laatste ontwikkelingen in constraint logic programming en numerieke constraint satisfaction.
Methoden van Wetenschappelijk onderzoek (kern, 3 ECTS, sem 1)
Deze cursus geeft een inleiding van de basis van de wetenschappelijke methodes: hoe wetenschappers voorkomen dat ze het wiel opnieuw uitvinden, hoe voorkomen zichzelf voor de gek te houden en hoe ze voorkomen dat onbetrouwbare en foute resultaten verspreid worden. De cursus wordt geëvalueerd met een aantal praktische uitdagingen voor de studenten.
Scientific Integrity (verbredend, 3 ECTS, sem 1)
In de film Jurassic Park zegt het personage Dr. Ian Malcolm: “your scientists were so preoccupied with whether they could, they didn’t stop to think if they should.” Dat is één van de ethische aspecten van wetenschap waaraan deze cursus aandacht schenkt; je zal over dergelijke problemen een column schrijven. Ander onderwerpen zijn academische fraude en slordige wetenschap. Met andere woorden: je gaat een kijkje nemen achter de schermen van wetenschap en zal inzicht verwerven omtrent de goede redenen om zelf onderzoek te verrichten op ethische wijze.
Open Informatiesystemen (kern, 6 ECTS, sem 1)
In dit vak stellen we computergebaseerde agenten in staat gegevens op een zinvolle (semantische) manier uit te wisselen en te verwerken. We bespreken zowel “semantic elicitation” als “semantic application”. Het eerste betreft het formeel specificeren van gedeelde begrippen van een “Universe of Discourse” in een zogenaamde ontologie. Het tweede houdt zich bezig met het opvragen, integreren en gebruiken van gegevens uit heterogene bronnen met zulke ontologieën. We illustreren de verschillende principes op het Semantische Web door gebruik te maken van diens standaarden (onder andere RDF, OWL, en SPARQL).

30 ECTS toegewijd aan onderzoek

Onze cursussen en specialisaties zijn sterk ingebed in de lopende activiteiten van onderzoeksgroepen die elk gespecialiseerd zijn in een bepaald domein van de informatica. De groepen publiceren in internationale tijdschriften en op internationale conferenties en nemen deel aan diverse internationale onderzoeksnetwerken en -projecten. Masterstudenten voeren minstens de helft van hun studie uit binnen een van deze groepen. Door deel uit te maken van een professioneel onderzoeksteam krijgen studenten maximale mogelijkheden om te leren en wetenschappelijke vaardigheden te ontwikkelen, en om deel te nemen aan onderzoek van wereldklasse. De groepen hebben ook ervaring in het ontwikkelen van onderzoekstrajecten met maatschappelijke en economische impact. Ze hebben een actief beleid gevoerd op het gebied van technologie- en kennisoverdracht, octrooiering, het creëren van spin-offs, industriële samenwerking en innovatie.

De volgende cursussen helpen u om uw eigen onderzoeksbijdrage voor te bereiden:

Research Training (verdiepend, 6 ECTS, sem 1+2)
Dit vak is opgevat als een intensieve stage binnen een van de onderzoeksgroepen van het departement computerwetenschappen. Studenten wordt gevraagd om autonoom te werken aan een bepaald deel van een experiment of aan een lopend ontwikkelingsproject. Zij worden van dichtbij opgevolgd en ontvangen regelmatig feedback over hun werk.
Masterthesis Computerwetenschappen (verdiepend, 24 ECTS, sem 1+2)
Studenten ontwikkelen, publiceren, en verdedigen een originele bijdrage tot het domein van  Computerwetenschappen in het algemeen en tot de daarin gekozen specialisatie in het bijzonder. Zij kunnen het onderwerp vrij bepalen in samenspraak met een promotor van het departement. Hiertoe wordt een lijst van aanbevolen onderwerpen gecommuniceerd. 

Minstens 30 ECTS binnen een gekozen specialisatie

Om af te studeren binnen een specialisatie van uw keuze, moet u slagen voor 30 ECTS van cursussen die specifiek zijn voor die specialisatie. Elke specialisatie houdt een speciale lijst bij van verplichte cursussen en keuzevakken waaruit je kunt kiezen. Meestal voltooien studenten de verplichte vakken van de gemeenschappelijke kern en de verplichte vakken van één specialisatie in het eerste jaar.

Overige ECTS uit een andere specialisatie

De overige studiepunten moeten worden gekozen uit de keuzevakken binnen dezelfde of een andere specialisatie. Deze vrijheid maakt het nog steeds mogelijk om na het eerste jaar van specialisatie te veranderen.

Artificiële Intelligentie (AI)

De AI specialisatie gaat over het bouwen van intelligente software-artefacten. We benadrukken de principes van dynamische systemen en zelf-organisatie en beginnen met de principes van complexe dynamische systemen in aanverwante vakken, zoals wiskunde, natuurkunde en biologie. Naast data-mining en big data zullen studenten worden blootgesteld aan actuele onderzoek in de vakken van adaptieve systemen, multi-agent systemen, de origine van taal, bioinformatica en computationele creativiteit.

Lees meer over de AI specialisatie.

Data Management en Analytics (DAMA)

De Data Management en Analytics specialisatie spitst zich in de interdisciplinaire context van Data Science en Big Data toe op schaalbare en gedistribueerde gegevensbeheersystemen, information retrieval en data mining algoritmes, alsook technieken voor informatievisualisatie en human-data interactie. Je bestudeert algoritmes, technieken, architecturen en methoden voor het beheer, de verwerking en de interactie met zowel gestructureerde als ongestructureerde data. Je past de verworven theoretische kennis toe in het ontwerp van applicaties die nieuwe inzichten ontsluiten uit stromen van data zoals bijvoorbeeld geproduceerd door Internet of Things apparaten.

Lees meer over de DAMA specialisatie.

Multimedia (MM)

De multimediaspecialisatie verkent technieken voor signaalverwerking en -communicatie van multimediacontent. Het programma beoogt een grondige technologische en wetenschappelijke kennis op te bouwen van verschillende multimediadomeinen, zoals digitale televisie, telefonie en videofonie, computeranimatie, computerspelletjes en het internet. De studenten doen ervaring op met complexe ICT-architecturen voor de verwerking, distributie en consumptie van multimediacontent.

Lees meer over de MM specialisatie.

Software Languages en Software Engineering (SOFT)

De SOFT-specialisatie dekt de programmeertalen, ontwikkeltools, en de abstractie- en compositiemechanismen die nodig zijn voor het bouwen en onderhouden van grootschalige toepassingen. De vakken variëren van theoretische grondslagen (bv. typetheorie in Haskell, formele bewijzen in Agda), over programmeertaal-paradigma's (bv. multi-core en gedistribueerd programmeren in Clojure en Scala) en implementatietechnieken (bv. compilers en virtuele machines) tot geavanceerde software engineering concepten (bv. quality assurance en security, meta-programmeren).

Lees meer over de SOFT specialisatie.

 

Het einde is pas het begin

Met een universitair diploma Computerwetenschappen kan je alle kanten op. Het is de ideale opleiding om als specialist aan de slag te gaan binnen de software-industrie, maar je kan je specialisatie ook aanwenden in de informatica-afdeling van bedrijven waarvan de kerntaken zich niet in de informatica bevinden zoals banken en verzekeringsmaatschappijen of in de industriële sector, gezondheidszorg, transport, overheidsdiensten…
Typische benamingen van jobs voor een universitair geschoolde informaticus zijn:

 • De ICT-architect tekent de technische en functionele structuur van een softwareoplossing uit. Dit is te vergelijken met het werk van een bouwkundig architect, die de technische en de functionele structuur van een gebouw uittekent.
 • De ICT-analist bestudeert tijdens de voorstudie van een informaticaproject de bedrijfsbehoeften en zet deze om in een plan voor een concrete oplossing, inclusief een raming van de benodigde inspanningen en kosten. Vaak assisteert hij/zij de ICT-architect.
 • De ICT-consultant zoekt informatica-oplossingen voor problemen bij bedrijven, overheidsinstellingen, organisaties, etc. Hij/zij identificeert en definieert mogelijkheden om (bedrijfs)processen te vereenvoudigen en te verbeteren. Hij/ zij analyseert problemen en stelt de meest geschikte oplossingen voor.
 • De softwareontwerper vertaalt de plannen van de ICT-architect en de analist
  in een concreet softwareontwerp dat vervolgens kan worden gerealiseerd door
  de programmeurs.
 • De projectmanager is verantwoordelijk voor de algemene opvolging van een project. Hij/zij zorgt voor de administratie, onderhoudt contact met de klant en de leveranciers en ziet er op toe dat de projectmedewerkers lastenboek en deadlines respecteren.
 • De onderzoeker een onderzoeker in de computerwetenschappen draagt bij tot de vooruitgang van het vakgebied zelf. Het vakgebied is nog in volle ontwikkeling en er is geen gebrek aan uitdagingen. Als onderzoeker kan men aan de slag aan een universiteit, in een onderzoeksinstituut of in een bedrijf.
 • De webspecialist bedenkt, ontwerpt en ontwikkelt nieuwe webtoepassingen of nieuwe versies van bestaande websites en webtoepassingen. Het kan hierbij gaan om internet- en intranetsites, webportalen, mobiele toepassingen, e-commerce systemen, e-government systemen, e-learning systemen, entertainment ...
 • De databasemanager ontwerpt en beheert databanken. Hij/zij waakt hierbij over de efficiëntie en de veiligheid van de gegevens.

De opleiding is tevens een ideale voorbereiding voor het uitbouwen van een academische of industriële onderzoekscarrière en het voorbereiden van een doctoraat. Een eigen zaak opstarten behoort eveneens tot de mogelijkheden.

 
 
 

OVERSTIJG JE GRENZEN

We leren je niet alleen over de grenzen van je specialisatie of je vakgebied heen te stijgen: je kan ook over de grenzen van Vlaanderen heen stijgen door een semester lang aan een buitenlandse universiteit, bv. in Duitsland, Spanje, Zweden of Zwitserland te gaan studeren.

UITWISSELINGSMOGELIJKHEDEN

Binnen de opleiding Computerwetenschappen kan je op uitwisseling naar:

Duitsland

Spanje

Zweden

Zwitserland

Wens je meer info? Contacteer de exchange coördinator van onze vakgroep: Prof. Dr. Beat Signer